04/12/2015

NEXT POST
[michalski] Analiza ekonomiczna i ocena zdrowia finansowego przedsiębiorstwa - szkolenie w mieście Boguszów-Gorce lub w innej lokalizacji województwa dolnośląskiego Analiza finansowa i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa [ https://eunicacon.wordpress.com/analiza-finansowa-szkolenie/ ] ocena kontrahenta na podstawie naszej wyobraźni finansowej na temat jego kondycji Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia. Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci. Proponuję szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania. W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. Uczestnik będzie nabierał umiejętności: • analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych, • oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa, • rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych. Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji. Do udziału w szkoleniu zachęcam osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji. Proponowane treści w trakcie szkolenia 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa Ćwiczenia Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy. 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw? sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe? metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych Wykład Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach. 3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych ogólna analiza bilansu ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu metoda Wilcoxa salda strukturalne bilansu ogólna analiza rachunku zysków i strat prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności sygnały ostrzegawcze analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia Ćwiczenia Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja. 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna Ćwiczenia Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja. W przypadku zainteresowania, zapraszam do kontaktu. Szkolenie zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem płynnością finansową zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszam pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy. PROGRAM SZKOLENIA 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową. Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej. Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem płynnością i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową Definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między znaczeniami płynności. Definicja poziomu płynności finansowej. Różnica między wartością płynności a poziomem płynności. Wpływ poziomu płynności na wartość płynności. Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą" płynność chodzi. 3. Pomiar poziomu płynności finansowej Statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych. Korekty miar płynności. Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności λ (LAMBDA), NLB, i im pokrewne. Wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. Ćwiczenie: zdobywanie umiejętności dopasowania wskaźnika do potrzeb i możliwości w trakcie pomiaru 4. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie. Poziom NWC. Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych). Określanie strategii zarządzania NWC. Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa. 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie Potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku,...
PREVIOUS POST
[michalski] STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU | 20-21 KWIETNIA 2015 - Warszawa | szkolenie - grzegorz michalski STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. JAK SZACOWAĆ DANE DO FINANSOWEJ CZĘŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI (FEASIBILITY STUDY)? Termin 20 04 2015 - 21 04 2015 - WarszawaZgłoś sięKategoria: Finanse publiczne, Finanse/Controlling, Szkolenia budżetowe, Szkolenia księgowe Prowadzący dr hab. Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, adiunkt w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.Referencja wykładowcy >> Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z finansową częścią studium wykonalności koncentrującą się na finansowej wykonalności zamierzonych w projekcie działań. Szkolenie ma za zadanie nauczyć praktycznej umiejętności rozpoznawania elementów istotnych od strony finansowej rentowności projektu, niezależnie od tego, czy będzie to projekt komercyjny czy finansowany ze środków publicznych. Studium wykonalności finansowej jest pogłębionym studium przeprowadzanym w fazie formułowania projektu, sprawdzającym, czy rozważany do realizacji projekt ma prawidłowe finansowe podstawy do realizacji oraz, czy odpowiada potrzebom interesariuszy, którzy będą głównymi beneficjentami realizacji projektu. Studium finansowej wykonalności stanowić plan finansowych zasobów i finansowych przepływów w trakcie rozpoczynania, realizacji i likwidacji projektu. Powinny w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie finansowe konsekwencje operacyjnych działań planowanych w trakcie wdrażania projektu. Kluczowe są tu finansowe konsekwencje uwarunkowań technicznych, handlowych, społeczno-kulturowych, instytucjonalnych, oraz związanych ze środowiskiem naturalnym. Finansowe studium wykonalności umożliwia określenie finansowej rentowności projektu lub określenie luki finansowej, w przypadku braku rentowności (Luki w finansowaniu jest tą częścią zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych koniecznej inwestycji, jaka nie jest pokryta zdyskontowanymi wpływami netto z projektu, generowanymi w okresie poddanym analizie).W trakcie szkolenia omawiane są trzy składniki finansowego studium wykonalności: - analiza finansowa projektu, skupiająca się nad ekonomiczną wykonalnością projektu. Analiza ta posługuje się wielkościami ekonomicznymi odzwierciedlającymi wartości, jakie interesariusze otrzymają dzięki realizacji projektu. Analiza finansowa i ekonomiczna wycenia czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla interesariuszy, - analiza kosztów i korzyści koncentrująca się na decyzyjnym ujęciu spodziewanych benefitów z projektu oraz analizowaniu jakie koszty będą ich tworzeniu towarzyszyć, - analiza wrażliwości i ryzyka, skoncentrowana na analizie poprawności założeń projektu, analizie ryzyka prognozy projektu realizowanego w warunkach niepewności i wrażliwości na towarzyszące ryzyko. Korzyści dla uczestników - zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu identyfikowania kosztów i korzyści w projekcie, które mają wpływ na finansowe powodzenie projektu lub na wyznaczenie luki finansowej koniecznej do pokrycia przez sponsora, - nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie realizacji zadań projektu na ekonomiczne i finansowe charakterystyki projektu, - zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu finansowych zasad rządzących ekonomicznym postrzeganiem procesów w trakcie realizacji projektu. Adresaci szkolenia Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw i przedstawicieli właścicieli przedsiębiorstw, pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, kadrze kierowniczej jednostek służb publicznych, decydentów w instytucjach nonprofit (nie nastawionych na zysk), członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu luki finansowej, kapitału koniecznego do zamrożenia w projekcie, kosztach alternatywnych, ekonomicznej i finansowej opłacalności i ryzyka projektów oraz zarządzania finansami firmy. Program 1. Podstawowe założenia przygotowania finansowej części studium wykonalności: a) decyzje inwestycyjne w odniesieniu do celu interesariuszy / beneficjentów, b) cel rozpoczynania realizacji projektów, c) rodzaje projektów: rozwojowe, modernizacyjne (innowacyjne), dywestycyjne, badawcze i odtworzeniowe, d) analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa.2. Elementy matematyki finansowej: a) zmiana wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła, kapitalizacja przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów pieniężnych, wartość obecna renty.3. Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami projektowymi i próba określenia ich wpływu na wielkość parametrów finansowych: a) gotówkowe przychody ze sprzedaży (CR), lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, b) EBIT, NOPAT, lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, c) wolne przepływy pieniężne (FCF), lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, d) poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa, lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk.4. Metody oceny finansowej projektów: a) ocena projektów na podstawie celów przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedsięwzięć nastawionych na zysk lub inicjatyw nie nastawionych na zysk, b) okres zwrotu, c) zdyskontowany okres zwrotu, d) zaktualizowana wartość netto projektu – NPV, e) wewnętrzna stopa zwrotu projektu – IRR, f) porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie projektów.5. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej oceny projektu: a) szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty, b) kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, c) różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, d) zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych...