07/29/2015

NEXT POST
Szkolenie z Finansow - Wroclaw 17 i 18 SIERPNIA 2015, dr hab Grzegorz Michalski tel: 503452860 | tel2: 791214963 | grzegorz.michalski@gmail.com | Finanse przedsiębiorstwa dla menedżerów niefinansistów, Szkolenie, Wrocław, 17 i 18 sierpnia 2015, dr hab. Grzegorz Michalski http://www.otrek.com.pl/pl/119/Finanse_przedsiebiorstwa_dla_menedzerow_niefinansistow/ Termin2015-08-17 - 2015-08-18 MiejsceSala szkoleniowa "OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 - II piętroWykładowca dr hab.Grzegorz Michalski tel.: 503452860 | tel2. 791214963 grzegorz.michalski@gmail.com https://pfue.wordpress.com/ || https://cytujemichalskiego.wordpress.com/ || https://finansemalychfirm.wordpress.com/ || InformacjeProgramFormularz zgłoszenia Cel szkolenia: Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość działań i planów realizowanych przez przedsiębiorstwo. Adresaci szkolenia: Szkolenie zalecane jest przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy. Korzyści dla uczestników: W trakcie tego bardzo łatwego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności: • analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności, • podstawowego szacowania przepływów pieniężnych, • elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności. Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przesiębiorstwa. Czas trwania szkolenia: Szkolenie trwa 2 dni. Opiekun szkolenia: Halina Skórska tel.71 356-50-90szkolenia1@otrek.com.pl Finanse przedsiębiorstwa dla menedżerów niefinansistów, Szkolenie, Wrocław, 17 i 18 sierpnia 2015, dr hab. Grzegorz Michalski Wykładowca dr hab.Grzegorz Michalski tel.: 503452860 | tel2. 791214963 grzegorz.michalski@gmail.com InformacjeProgramFormularz zgłoszenia 1. Różnica między księgowością a finansami: jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo,jak mierzyć realizację tych celów,jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów,jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa. Ćwiczenia: Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa. 2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości, elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej): dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja,jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych. Ćwiczenia: Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy. 3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR, jak interpretować kryteria decyzyjne kiedy nie stosować IRR Ćwiczenia: Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych. 4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo: zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych,różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać. Ćwiczenia Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych. 5. Aktywa bieżące (aktywa płynne): przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami,jak zarządzać zapasami,jakie poziomy należności utrzymywać,ile gotówki powinna mieć firma. https://eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/ Corporate Finance || Erasmus WUE || Analiza finansowa || Analiza ekonomiczna || strategie finansowe || szkolenia finansowe || zarzadzanie kapitalem pracujacym || koszt kapitalu || struktura kapitalu || analiza finansowa || szkolenia michalskiego || finansowa czesc studium wykonalnosci |||| analiza ryzyka i oplacalnosci inwestycji rzeczowych || szkolenia z finansow || zarzadzanie plynnoscia finansowa || krotkoterminowe decyzje finansowe || analiza ekonomiczna || value based working capital management || ocena oplacalnosci i ryzyka projektow rzeczowych || Planowanie Finansowe || skolitel iz finansov || ukierunkowane środowiskowo tworzące wartość zarządzanie kapitałem pracującym || Liquidity and working capital journal || FAFI || Wycena nieruchomosci || Szkolenie dla niefinansistow || [tags analiza ekonomiczna rosetta stone, szkolenia finansowe, zarzadzanie kapitalem pracujacym, koszt kapitalu, struktura kapitalu, analiza finansowa, michalskig, szkolenia michalskiego, finansowa czesc studium wykonalnosci, analiza ryzyka i oplacalnosci inwestycji rzeczowych] [category szkolenia z finansow, zarzadzanie plynnoscia finansowa, krotkoterminowe decyzje finansowe, analiza ekonomiczna, szkolenia michalskiego, value based working capital management, ocena oplacalnosci i ryzyka projektow rzeczowych] Download FinansedlaniefinansistowMichalskiGrzegorz.pdf Download FinansePrzedsiebiorstwSzkolenieWroclaw17i18Sierpnia2015GMichalski.pdf Download FinansePrzedsiebiorstwSzkolenieWroclaw17i18AUG2015GMichalski.docx Download FinansePrzedsiebiorstwSzkolenieWroclaw17i18AUG2015GMichalski.doc
PREVIOUS POST
[michalski] Fwd: referencje - linki do referencji Grzegorza Michalskiego, szkolenia z zakresu finansów Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu zorganizowania szkolenia z zakresu finansów, zarządzania płynnością, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, analizy ryzyka projektów inwestycyjnych, pułapek klasycznej analizy finansowej, planowania finansowego i zarządzania wartością - specjalnie dla Państwa przedsiębiorstwa szkolenie takie może być przeprowadzone w Państwa siedzibie i dostosowane dokładnie do Państwa indywidualnych potrzeb. Proszę o kontakt przez telefon: 503452860 lub 791214963. Informacje o trenerze: dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UE – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business & Finance Journal, Journal of Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Journal of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information Processing and Management, i innych. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Prezentował swoje wystąpienia z zakresu finansów na szkoleniach, seminariach i konferencjach w kraju i za granicą, min: Rhodos (Grecja 2008), USA (Atlantic City 2011, Washington DC 2011, Hilo 2011, Honolulu 2012, Indianapolis 2012, Miami 2013), Kanadzie (Montreal 2012), Chinach (Macau 2011, Hong-Kong 2012), Australii (Sydney 2012), i innych. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracę doktorską bronił na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a tytuł docenta / Associate Professor w zakresie finansów, inwestowania i bankowości otrzymał na Faculty of Economics na Technical University of Kosice na podstawie pracy pt.: Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Palgrave Macmillan (USA). Kierownik projektów badawczych realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013), Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa (2011-2014), Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny (2015-2018). Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych realizowanych jako warsztaty dedykowane i szkolenia zamknięte m.in. dla: ABC WoltersKluwer Polska, Adamed, ADS Consulting, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego, AVENHANSEN, BERNDSON, BIMs PLUS, BMSS, BOMIS Progress, BT&A Holding w Poznaniu, Cargill Polska, CK FORUM, Dalkia Services, EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA, EmiTel, Framax, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRoSTA, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, HDS Polska, HIGH 5 Training Group, Hilton Foods Ltd., IIR - Institute for International Research, IKKU, Impress, Informedia Polska, KAN, Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier SA, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie, Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły, McDonald's Polska, Ministerstwo Gospodarki, MWV Manufactring Bydgoszcz, NBP - Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NOVOL, PETEKS, PGD - Polska Grupa Dealerów, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polbank EFG, Polska Grupa Dealerów, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Port Lotniczy w Modlinie, PRAGMA INKASO SA, Puratos Polska, ROI Consulting, SIEMENS finance, Slovak University of Agriculture in Nitra, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Telekomunikacja Polska SA, UNIVERS konsulting - edukacja Jacyno i Modzelewski, Valeo Autosystemy, ValueTank, itp. Poza tym Grzegorz Michalski szkolił przedstawicieli wielu innych firm, między innymi: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, AP AG, BNP Paribas Bank Polska SA, DELPHI POLAND S.A., ELECTROLUX POLAND, Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Indesit Company Polska, JUCON, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Pino SC., PKO Bank Polski SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, QUATRO, Rector Capital, Santander Consumer Multirent, SPAW, STRAMAC, TECHMET, TurboCare, USP Zdrowie, Vectra Investments, Wielkopolski Instytut Jakości, Zarządca Rozliczeń SA., i innych. Referencje trenera: http://michalskig.com/referencje | Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu zorganizowania szkolenia z zakresu finansów, zarządzania płynnością, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, analizy ryzyka projektów inwestycyjnych, pułapek klasycznej analizy finansowej, planowania finansowego i zarządzania wartością - specjalnie dla Państwa przedsiębiorstwa szkolenie takie może być przeprowadzone w Państwa siedzibie i dostosowane dokładnie do Państwa indywidualnych potrzeb. Telefon: 503452860 lub 791214963. Polecam książkę: http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=738386 | Jest to postać książkowa pracy habilitacyjnej Referencje (piki PDF): http://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0001.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0002.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0003.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0004.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0005.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0006.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0007.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0008.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0009.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0010.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0011.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0012.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0013.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0014.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0015.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0016.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0017.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0018.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0019.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0020.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0021.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0022.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0023.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0024.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0025.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0026.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0027.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0028.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0029.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0030.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0031.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0032.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0033.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0034.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0035.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0036.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0037.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0038.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0039.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0040.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0041.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0042.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0043.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0044.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0045.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0046.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0047.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0048.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0049.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0050.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0051.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0052.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0053.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0054.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0055.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0056.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0057.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0058.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0059.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0060.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0061.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0062.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0063.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0064.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0065.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0066.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0067.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0068.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0069.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0070.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0071.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0072.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0073.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0074.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0075.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0076.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0077.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0078.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0079.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0080.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0081.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0082.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0083.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0084.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0085.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0086.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0087.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0088.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0089.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0090.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0091.pdfhttp://michalskig.ue.wroc.pl/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0092.pdfmirror: Referencje (piki PDF): http://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0001.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0002.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0003.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0004.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0005.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0006.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0007.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0008.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0009.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0010.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0011.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0012.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0013.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0014.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0015.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0016.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0017.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0018.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0019.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0020.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0021.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0022.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0023.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0024.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0025.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0026.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0027.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0028.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0029.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0030.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0031.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0032.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0033.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0034.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0035.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0036.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0037.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0038.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0039.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0040.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0041.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0042.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0043.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0044.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0045.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0046.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0047.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0048.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0049.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0050.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0051.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0052.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0053.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0054.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0055.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0056.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0057.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0058.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0059.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0060.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0061.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0062.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0063.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0064.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0065.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0066.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0067.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0068.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0069.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0070.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0071.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0072.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0073.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0074.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0075.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0076.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0077.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0078.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0079.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0080.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0081.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0082.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0083.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0084.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0085.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0086.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0087.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0088.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0089.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0090.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0091.pdfhttp://michalskig.com/referencje/pdf/GrzegorzMichalski_tel_503452860_szkolenia_z_finansow_referencje0092.pdf[tags referencje, analiza ekonomiczna rosetta stone, szkolenia finansowe, zarzadzanie kapitalem pracujacym, koszt kapitalu, struktura kapitalu, analiza finansowa, michalskig, szkolenia michalskiego, finansowa czesc studium wykonalnosci, analiza ryzyka i oplacalnosci inwestycji rzeczowych] [category referencje Grzegorza Michalskiego, referencje, szkolenia z finansow, zarzadzanie plynnoscia finansowa, krotkoterminowe decyzje finansowe, analiza ekonomiczna, szkolenia michalskiego, value based working capital management, ocena oplacalnosci i ryzyka projektow rzeczowych]