02/02/2016

NEXT POST
Sporządzanie finansowej części studium wykonalności - 22 i 23 luty informacja pochodzi ze strony: https://www.linkedin.com/pulse/article/financial-part-feasibility-study-business-training-taught-grzegorz Informacja o zaproszeniu do uczestnictwa w szkoleniu: STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. JAK SZACOWAĆ DANE DO FINANSOWEJ CZĘŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI (FEASIBILITY STUDY)? Więcej informacji i zapisy pod adresem: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/studium-wykonalnosci-finansowej-projektu-jak-szacowac-dane-finansowej-czesci-studium-wykonalnosci-feasibility-study/ Formularz zgłoszenia na szkolenie: http://www.akademiamddp.pl/training-form/2773/1614/ 22 02 2016 – 23 02 2016 – Warszawa | link pozwalający na rejestrację: Zgłoś się Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z finansową częścią studium wykonalności koncentrującą się na finansowej wykonalności zamierzonych w projekcie działań. Szkolenie ma za zadanie nauczyć praktycznej umiejętności rozpoznawania elementów istotnych od strony finansowej rentowności projektu, niezależnie od tego, czy będzie to projekt komercyjny czy finansowany ze środków publicznych. Studium wykonalności finansowej jest pogłębionym studium przeprowadzanym w fazie formułowania projektu, sprawdzającym, czy rozważany do realizacji projekt ma prawidłowe finansowe podstawy do realizacji oraz, czy odpowiada potrzebom interesariuszy, którzy będą głównymi beneficjentami realizacji projektu. Studium finansowej wykonalności stanowić plan finansowych zasobów i finansowych przepływów w trakcie rozpoczynania, realizacji i likwidacji projektu. Powinny w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie finansowe konsekwencje operacyjnych działań planowanych w trakcie wdrażania projektu. Kluczowe są tu finansowe konsekwencje uwarunkowań technicznych, handlowych, społeczno-kulturowych, instytucjonalnych, oraz związanych ze środowiskiem naturalnym. Finansowe studium wykonalności umożliwia określenie finansowej rentowności projektu lub określenie luki finansowej, w przypadku braku rentowności (Luki w finansowaniu jest tą częścią zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych koniecznej inwestycji, jaka nie jest pokryta zdyskontowanymi wpływami netto z projektu, generowanymi w okresie poddanym analizie). W trakcie szkolenia omawiane są trzy składniki finansowego studium wykonalności: – analiza finansowa projektu, skupiająca się nad ekonomiczną wykonalnością projektu. Analiza ta posługuje się wielkościami ekonomicznymi odzwierciedlającymi wartości, jakie interesariusze otrzymają dzięki realizacji projektu. Analiza finansowa i ekonomiczna wycenia czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla interesariuszy, – analiza kosztów i korzyści koncentrująca się na decyzyjnym ujęciu spodziewanych benefitów z projektu oraz analizowaniu jakie koszty będą ich tworzeniu towarzyszyć, – analiza wrażliwości i ryzyka, skoncentrowana na analizie poprawności założeń projektu, analizie ryzyka prognozy projektu realizowanego w warunkach niepewności i wrażliwości na towarzyszące ryzyko. Korzyści dla uczestników – zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu identyfikowania kosztów i korzyści w projekcie, które mają wpływ na finansowe powodzenie projektu lub na wyznaczenie luki finansowej koniecznej do pokrycia przez sponsora, – nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie realizacji zadań projektu na ekonomiczne i finansowe charakterystyki projektu, – zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu finansowych zasad rządzących ekonomicznym postrzeganiem procesów w trakcie realizacji projektu. Adresaci szkolenia Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw i przedstawicieli właścicieli przedsiębiorstw, pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, kadrze kierowniczej jednostek służb publicznych, decydentów w instytucjach nonprofit (nie nastawionych na zysk), członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu luki finansowej, kapitału koniecznego do zamrożenia w projekcie, kosztach alternatywnych, ekonomicznej i finansowej opłacalności i ryzyka projektów oraz zarządzania finansami firmy. Program 1. Podstawowe założenia przygotowania finansowej części studium wykonalności: a) decyzje inwestycyjne w odniesieniu do celu interesariuszy / beneficjentów, b) cel rozpoczynania realizacji projektów, c) rodzaje projektów: rozwojowe, modernizacyjne (innowacyjne), dywestycyjne, badawcze i odtworzeniowe, d) analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa. 2. Elementy matematyki finansowej: a) zmiana wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła, kapitalizacja przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów pieniężnych, wartość obecna renty. 3. Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami projektowymi i próba określenia ich wpływu na wielkość parametrów finansowych: a) gotówkowe przychody ze sprzedaży (CR), lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, b) EBIT, NOPAT, lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, c) wolne przepływy pieniężne (FCF), lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, d) poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa, lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 4. Metody oceny finansowej projektów: a) ocena projektów na podstawie celów przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedsięwzięć nastawionych na zysk lub inicjatyw nie nastawionych na zysk, b) okres zwrotu, c) zdyskontowany okres zwrotu, d) zaktualizowana wartość netto projektu – NPV, e) wewnętrzna stopa zwrotu projektu – IRR, f) porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie projektów. 5. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej oceny projektu: a) szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty, b) kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, c) różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, d) zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekty lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk, e) zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, f) zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, g) zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków), h) zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, i) zasada dotycząca efektów zewnętrznych, j) zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie operacyjnego kapitału obrotowego/pracującego. 6. Szacowanie wolnych przepływów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w trzech naturalnych fazach projektu: a) uruchamiania, b) eksploatacji, c) likwidacji. 7. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w zależności od konieczności wyboru problemu projektowego: a) wytworzyć...
PREVIOUS POST
Finanse i ekonomika w budowie dróg Poniższa informacja o seminarium w Katowicach pochodzi z adresu: https://www.linkedin.com/pulse/evaluation-financial-analysis-road-constructions-civil-michalski zaproszenie do uczestnictwa w szkoleniu: EKONOMICZNA OCENA I FINANSOWA ANALIZA nieuniknionych KONSEKWENCJI BUDOWY DRÓG Więcej informacji i zapisy pod adresem: http://www.perspektywaekspertow.pl/ocena-i-analiza-skutkow-finansowych-budowy-drog.html Formularz zgłoszenia na szkolenie: http://www.perspektywaekspertow.pl/edc_media/Lite/Item-0028/TinyFiles/Form-zglosz-skutki-finansowe-budowy-drog.doc 29 02 2016 – 01 03 2016 – Katowice | link pozwalający na rejestrację: ZGŁOŚ SIĘ Adresaci szkolenia Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw z sektora budownictwa drogowego oraz jednostek samorządu terytorialnego, których decyzje mają wpływ na finanse (koszty i/lub przychody) inwestycji drogowych. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania i prowadzenia lub zaniechania inwestycji drogowych. Opis szkolenia W trakcie szkolenia „Ocena i analiza skutków finansowych budowy dróg” zajmować się będziemy fundamentalnymi narzędziami umożliwiającymi oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie inwestycji w drogi na efektywność i wartość przedsiębiorstwa budowlanego jak i na skutki finansowe dla inwestora. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu przedstawiciele firm wykonawczych będą umieli dokonywać decyzji w kwestiach rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji drogowych w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu. Natomiast przedstawiciele administracji drogowej będą mogli podejmować decyzje w sposób optymalizujący gospodarowanie środkami publicznymi, a przez to powiększający dobrobyt lokalnej społeczności. Decyzje te są szczególnie istotne przy budowie dróg, gdzie okres eksploatacji powstających obiektów jest bardzo długi. Korzyści dla Uczestnika szkolenia W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: · oceny wpływu czasu na wartości pieniądza · oceny finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych w drogi opartych na innowacyjnych pomysłach a ocena finansowej wykonalności inwestycji · oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości · stosowania metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, · porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów budownictwa drogowego, · stosowania koncepcji zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu, · kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji w drogi, · kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV, · analizowania ryzyka inwestycji/pomysłów, · analizowania Biznes Planów inwestycji/pomysłów · oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje · szacowania wolnych przepływów pieniężnych, · brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od operacyjnych, · doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu · szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z praktycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo inwestora lub wykonawcy z perspektywy jego obecnej i przyszłej wartości. Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta. Metody pracy stosowane podczas szkolenia: studium przypadku (case study), dyskusje, wykład Harmonogram zajęć DZIEŃ PIERWSZY 10:00 – 16:00 1. Wpływ finansowego celu zarządzania na decyzje inwestycyjne • cel podejmowania inwestycji drogowych. • Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa. 2. Elementy matematyki finansowej - zmiana wartości pieniądza w czasie • wartość przyszła. • kapitalizacja przepływów pieniężnych. • wartość obecna. • dyskontowanie przepływów pieniężnych. • wartość obecna renty. • ilustracje wpływu czynnika czasu na wartość pieniądza. 3. Przegląd metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Ocena inwestycji drogowych na podstawie: • okresu zwrotu • zdyskontowanego okresu zwrotu • zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV • wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR • porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów drogowych • przykłady ilustrujące kryteria. 4. Zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji drogowej. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty drogowe. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych. • Różnice w szacowaniu: NCF - przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF - operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF - wolnych przepływów pieniężnych, • Zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje drogowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich - analizy przypadków), zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego • Szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp. • Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wolnych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem zasad szacowania FCF. Przerwa kawowa: 11:30 – 11:45, Obiad: 13:15 – 14:00 DZIEŃ DRUGI 09:00 – 15:00 5. Dobór stóp dyskontowych w modelu NPV. Szacowanie kosztu kapitału • koszt kapitału własnego. • koszt kapitału obcego. • zasady szacowania. • średni ważony koszt kapitału – WACC. • ryzyko projektu a koszt kapitału. • marginalny koszt kapitału – MCC. • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału. • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące. • Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania stóp kosztu kapitału. 6. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa • Krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS. • Krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC. • Analiza przykładów ilustrujących zastosowania optymalnego budżetu inwestycyjnego. 7. Uwzględnianie ryzyka i niepewności przy ocenie projektów inwestycyjnych • Analiza ryzyka inwestycji/pomysłów, metody pośrednie uwzględniania ryzyka: analiza punktu progowego, analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności, stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.). • Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka...