03/15/2016

NEXT POST
Ocena firmy na podstawie sprawozdań finansowych, Legnica, 26-27 kwietnia Strona główna » TERMINARZ SZKOLEŃ » Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, wtorek – środa, 26 i 27 kwietnia, Legnica Temat szkolenia Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Źródło informacji o szkoleniu: https://www.linkedin.com/pulse/financial-analysis-firm-legnica-26-27-april-2016-r-godz-michalski Oraz: http://www.legnica.skwp.pl/Ocena,przedsiebiorstwa,na,podstawie,sprawozdan,finansowych,13064.html Opis szkolenia Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania. W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. Uczestnik będzie nabierał umiejętności: · analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych, · oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa, · rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych. Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji. Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji. ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi. Program szkolenia 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa · jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta · maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw · przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów · wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa Ćwiczenia Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy. 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw? · sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności · informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe? · metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych Wykład Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach. 3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych · ogólna analiza bilansu · ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu · metoda Wilcoxa · salda strukturalne bilansu · ogólna analiza rachunku zysków i strat · prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności · sygnały ostrzegawcze · analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia Ćwiczenia Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja. 4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej · zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna Ćwiczenia Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja. Wykładowca dr hab. GRZEGORZ MICHALSKI, prof. UE - specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business & Finance Journal, Journal of Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Journal of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information Processing and Management, i innych. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji. Kierownik projektów badawczych realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN. Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych realizowanych jako warsztaty dedykowane i szkolenia zamknięte. Referencje trenera: http://michalskig.com/referencje Szkolenia Grzegorza Michalskiego: http://michalskig.ue.wroc.pl/szkolenia Kontakt: https://www.ue.wroc.pl/pracownicy/grzegorz_michalski.html Termin 26-27 kwietnia 2016 r. (wtorek i środa w godz. 9.00 - 15.00) Miejsce Hotel Qubus Legnica ul. Skarbowa 2 Termin zgłoszenia do 15 kwietnia 2016 r. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY http://www.legnica.skwp.pl/files/ekstranet/Legnica/1%20-%20FORMULARZ%20ZGLOSZENIOWY.doc Źródło: https://www.linkedin.com/pulse/financial-analysis-firm-legnica-26-27-april-2016-r-godz-michalski strona z informacjami kontaktowymi: http://www.legnica.skwp.pl/KONTAKT,382.html KONTAKT Z ORGANIZATOREM SZKOLENIA W LEGNICY: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 22 59-220 Legnica NIP: 526-030-79-56 e-mail: biuro@legnica.skwp.pl tel./fax: 76 862-13-65 tel. kom.507 029 807 kontakt z trenerem: Grzegorz.Michalski@gmail.com Tel: 791214963 Tel2: 503452860 http://michalskig.com/szkolenia Informacje o Trenerze: Prof. UE Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I...
PREVIOUS POST
szkolenie w Katowicach 12 i 13 stycznia 2017- analiza opłacalności projektów - zaproszenie Zapraszamy na szkolenie Grzegorza Michalskiego ( http://michalskig.com/szkolenia ) tel. 791214963 | : https://szkoleniazfinansow.wordpress.com/2017/01/10/przyrostowe-przeplywy-w-projektach-szkolenie-w-katowicach-12-i-13-stycznia-2017-analiza-oplacalnosci-projektow-zaproszeni-e/ ANALIZA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 12 01 2017 - 13 01 2017 – Katowice Zgłoś sięTERMIN JEST POTWIERDZONY PRZEZ AKADEMIAMDDP – zebrała się minimalna grupa uczestników koniecznych do uruchomienia szkoleniahttp://www.akademiamddp.pl/szkolenia/analiza-oplacalnosci-ryzyka-projektow-inwestycyjnych/ Prowadzącyprof. dr hab. Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych. Kontakt z trenerem: 791214963 lub email: Grzegorz.Michalski [w domenie] gmail.com (Grzegorz.Michalski@gmail.com), w celu zorganizowania indywidualnego szkolenia zamkniętego można kontaktować się z MDDP lub z trenerem. Aby wziąć udział w szkoleniu 12 i 13 stycznia 2017 w Katowicach – proszę kontaktować się z MDDP (korzystając z linku: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/analiza-oplacalnosci-ryzyka-projektow-inwestycyjnych/ )Referencje wykładowcy ⇒Cel szkoleniaSzkolenie odpowiada na pytania jak i na jakich zasadach dobierać inwestycje do realizacji w warunkach ryzyka i niepewności? Jak powinna przebiegać ocena finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych pomysłach oraz ocena finansowej wykonalności inwestycji. Jest to szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa. Jest to okazja do intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć. Podczas szkolenia stosowane są metody pracy takie jak studium przypadku (case study), dyskusje, wykład ukierunkowane na finansową stronę przygotowania treści studium wykonalności inwestycji.Adresaci szkoleniaSzkolenie jest zalecane przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości przedsiębiorstwa. Jest to wiedza wartościowa dla pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości przedsiębiorstwa.Program1. Decyzje inwestycyjne w odniesieniu do finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem: a) cel podejmowania inwestycji rzeczowych, b) rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe, analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa, c) elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła, kapitalizacja przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów pieniężnych, wartość obecna renty, d) rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.2. Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie: a) okresu zwrotu, zdyskontowanego okresu zwrotu, zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV, wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR, porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych.3. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych: a) różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych, b) zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków), zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego, c) szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp.4. Szacowanie stóp kosztu kapitału: a) koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, zasady szacowania, średni wazony koszt kapitału – CC, ryzyko projektu a koszt kapitału, marginalny koszt kapitału – MCC, relacja struktury kapitału i kosztu kapitału, struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące.5. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa: a) krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS, krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC.6. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością przy ocenie projektów inwestycyjnych: a) analiza ryzyka inwestycji/pomysłów, metody pośrednie uwzględniania ryzyka: – analiza punktu progowego, – analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, – analiza scenariuszy, – analiza drzew decyzyjnych, – metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności a stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.). b) analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.7. Co należy wybrać: zakup na własność czy leasing operacyjny długoterminowy?8. Co należy wybrać: leasing finansowy czy leasing operacyjny?W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych...